26. listopad 2013  

AUUG

« 
starší poznámka
|

AUUG Mo­tion Syn­th je ur­če­ný hu­dob­ní­kom, ta­neč­ní­kom aj uči­te­ľom, kto­rí chcú vy­učo­vať hu­dob­nú vý­cho­vu at­rak­tív­nym spô­so­bom. Prís­lu­šen­stvo po­zos­tá­va z troch kom­po­nen­tov - hli­ní­ko­vé­ho oba­lu s re­mien­kom, mo­bil­nej ap­li­ká­cie a clou­do­vej plat­for­my. AUUG Mo­tion Syn­th umož­ňu­je bez­drô­to­vo ov­lá­dať po­čí­ta­čo­vý sof­tvér, prí­pad­ne po­mo­cou MI­DI káb­la aj ho­ca­ké hu­dob­né za­ria­de­nie.

Mo­bil­ná ap­li­ká­cia však vlast­ný zvuk nep­ro­du­ku­je. Za­ria­de­nie tran­sfor­mu­je po­hyb iP­ho­nu do sig­ná­lov, kto­ré nás­led­ne pre­po­sie­la do inej hu­dob­nej ap­li­ká­cie ale­bo za­ria­de­nia. Zvu­ko­vý vý­stup si mô­žu pou­ží­va­te­lia pris­pô­so­biť aj stlá­ča­ním ôs­mich tla­či­diel, kto­ré sú sú­čas­ťou mo­bil­nej ap­li­ká­cie.

Auto­ri pro­jek­tu sa sna­žia zís­kať pot­reb­ný ka­pi­tál cez Kic­kstar­ter. Za­ria­de­nie pre­dá­va­jú od 68 USD. Je­ho pre­zen­tá­ciu si mô­že­te po­zrieť v o vi­deu.